Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLOOKI.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy Blooki.pl działający pod adresem https://blooki.pl/, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez spółkę Wallsolution sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Urocza 5a, 63-500, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000931959, NIP 5140356780, REGON 520422388, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
  2. Dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są w zakładce „Kontakt” strony internetowej pod adresem: https://blooki.pl/kontakt/.
  3. Sklep stanowi platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień naprezentowane w jej ramach towary, do korzystania z której wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie informacji i przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW.
  4. Zabronione jest umieszczanie w ramach Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa innych osób.
  5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, żeby Sklep funkcjonował w sposób ciągły – z zastrzeżeniem konieczności przeprowadzania prac serwisowych, naprawczych oraz rozwojowych, a także awarii technicznych w szczególności po stronie Kupującego, przerw w dostawie internetu lub innych usług niezbędnych do prawidłowego działania Sklepu.

 

§ 2. Zasady zakupów

 1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci Internet w ramach Sklepu oferuje sprzedaż towarów, wtym w szczególności zestawów paneli dekoracyjnych, zwanych dalej łącznie „Produktami” oraz świadczenie usług – w tym w szczególności usługę konsultacji z projektantem, zwanych dalej „Usługami”. Sprzedawca prowadzi także wysyłkę newslettera, zwaną dalej „Newsletterem”.
 2. Podmiot zawierający umowę ze Sprzedawcą w ramach Sklepu zwany jest „Klientem”.
 3. Klient zamawia Produkty lub Usługi poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Produkty mogą być sprzedawane w zestawach na warunkach określonych w Sklepie.
 4. Zakres usługi konsultacji z projektantem jest wskazany w Sklepie. Szczegółowe kwestie związane z usługą konsultacji z projektantem zostaną każdorazowo uzgodnione indywidualnie z Klientem, po złożeniu zamówienia na tę usługę w Sklepie. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się zKlientem mailowo lub telefonicznie na adres lub numer kontaktowy wskazany podczas składania zamówienia, w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia zamówienia do Sklepu.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dodać odpowiedni Produkt lub Usługę do koszyka w Sklepie, wypełnić formularz zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z zawarciem umowy między Sprzedawcą a Klientem. Zawarcie umowy potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez wysłanie mailowego potwierdzenia na adres Klienta podany w formularzu, o którym mowa w ust. 4.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia (dostarcza zamówione Produkty lub świadczy Usługi) naterenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Zapłata za zamówione Produkty lub Usługi może być dokonana za pomocą:
  1. tradycyjnego przelewu bankowego lub
  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, przelewem lub z użyciem kodu BLIK lub inną metodą udostępnioną w Sklepie.
 9. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu płatności.
 • Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • Aktualna informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest w chwili wyboru przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności za Produkt lub Usługę, tj. przed złożeniem zamówienia.

 

§ 3. Warunki dostawy

 1. Produkty wysyłane są przez Sprzedawcę niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorców trudniących się zawodowo dostarczaniem przesyłek kurierskich, a Sprzedawca nie odpowiada za rzeczywisty czas dostawy.
 3. W terminie 7 dni roboczych, licząc od momentu wpłynięcia zamówienia do Sklepu, Sprzedawca:
  1. przekaże zamówienie dostawcy - w przypadku wyboru kuriera jako sposoby dostawy Produktu;
  2. umożliwi odbiór zamówienia przez Klienta - w przypadku wyboru odbioru osobistego jako sposobu dostawy Produktu.

Jeżeli dotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim okaże się niemożliwe, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefonicznie, wskazując inny termin spełnienia świadczenia.

 1. Zamówienie może być odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 

§ 4. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który nabył w Sklepie Produkt lub Usługę jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub jako osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może, w terminie 14 dni, odstąpić od umowy sprzedaży Produktu lubUsługi na zasadach i w sposób określony w niniejszym paragrafie.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa:
  1. w przypadku Produktów - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w ich posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy,
  2. w przypadku Usługi – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem ust. 9 i 10 poniżej.
 3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza, cojednak nie jest obowiązkowe.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: office@blooki.pl lub na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu doodstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktu, Sprzedawca może wstrzymać się zezwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać Sprzedawcy przedmiot zamówienia na adres Wallsolution sp. z o.o., ul. Urocza 5a, 63-500 Ostrzeszów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Gdy ze względu na charakter Produktu Nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą, a została ona dostarczona Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca odbierze Produkt na swój koszt.
 9. W przypadku umowy o świadczenie Usługi, Klient, który odstępuje od umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad (rękojmia) oraz należycie wykonywać Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące wad Produktu albo niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi mogą być składane bezpośrednio do Sprzedawcy na adres office@blooki.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia wniesienia. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje Klienta na adres, z którego została złożona reklamacja.
 4. Klient działający w charakterze konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń (np. http://ec.europa.eu/consumers/odr). Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia jest dobrowolne i będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Sprzedawcy.

 

§ 6. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela dwuletniej gwarancji na Produkty. Termin udzielonej gwarancji obowiązuje od dnia doręczenia Produktu Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn tkwiących sprzedanej rzeczy i zgłoszone w okresie jej trwania, a w zakresie półproduktów składających się na Produkt - wady wskazane przez producenta w ramach udzielonej przez niego gwarancji.
 3. Zamiar skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji wraz z opisem wady orazpotwierdzeniem zakupu Produktu (np. paragon, faktura) należy zgłosić Sprzedawcy mailowo na adres: office@blooki.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się wedle swego swobodnego uznania, do naprawy Produktu, wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad albo zwrotu całości lub części ceny uiszczonej za Produkt w terminie określonym indywidualnie dla Klienta. Jeżeli usunięcie wady okaże się niemożliwe w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedawca poinformuje Klienta ojego przedłużeniu wraz z podaniem przyczyny.
 5. W celu wykonania praw przysługujących Klientowi na podstawie gwarancji, Sprzedawca umożliwi przesłanie wadliwych Produktów na swój koszt. Szczegółowe kwestie związane z dostarczeniem wadliwego produktu Sprzedawca ustali z Kupującym, kontaktując się z nim w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
 6. W przypadku wymiany Produktu lub któregokolwiek z jego elementów w ramach realizacji praw z gwarancji, jeżeli zgłoszony Produkt nie jest już produkowany, Sprzedawca ma prawo wymienić rzecz wadliwą na Produkt najbardziej odpowiadający (co do rodzaju) pierwotnie zakupionemu Produktowi.
 7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających zprzepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ 7. Zwrot

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zwrot Produktu w terminie 100 dni od dnia otrzymania zamówienia. Termin zostanie zachowany, jeżeli w trakcie jego trwania przesyłka zostanie nadana przez Klienta.
 2. Zwrotowi podlegają wyłącznie Produkty spełniające wszystkie wymienione warunki:
  1. których opakowanie nie zostało naruszone,
  2. co do których nie została podjęta próba montażu,
  3. które nie posiadają śladów użytkowania ani uszkodzenia.
 3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: office@blooki.pl lub na adres siedziby Sprzedawcy, ze wskazaniem co jest przedmiotem zwrotu wraz z potwierdzeniem zakupu (np. paragon, faktura). Po akceptacji przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient powinien zwrócić Produkty na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu. Klient, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej we własnym zakresie dostarcza zwracane Produkty na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu zwróconych Produktów co do zgodności z warunkami, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta tytułem zakupu Produktu, które następnie został zwrócony w terminie, nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia zwracanej przesyłki. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku, gdy którykolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt a-c powyżej nie zostanie spełniony, Sprzedawca uprawniony jest nie przyjąć zwrotu, o czym poinformuje Klienta drogą mailową na adres, z którego została przesłana informacja o zwrocie, o której mowa w pkt. 3 powyżej, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia zwracanej przesyłki. To samo uprawnienie przysługuje sprzedawcy w przypadku, gdy zwrot został dokonany w terminie przekraczającym 100 dni od dnia doręczenia paneli dekoracyjnych. Sprzedawca w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o nieprzyjęciu zwrotu dokonuje ponownego dostarczenia zwróconych Produktów na adres Klienta. Koszt ponownej wysyłki paneli dekoracyjnych do Klienta ponosi Klient.

 

§ 8. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów opisane są w Polityce Prywatności.

 

§ 9. Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie, a dodatkowo – w przypadku Klientów zarejestrowanych w Sklepie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres siedziby Sprzedawcy lub mailowo na adres office@blook.pl. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane napodstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej – w tym prawa autorskie, prawa z zastrzeżonego znaku towarowego i inne – do materiałów umieszczonych w Sklepie przysługują Sprzedawcy, akorzystanie z nich wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wtym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.