Zwroty

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………(miejscowość), ………………………..(data)

Adresat:
Wallsolution sp. z o.o., ul. Urocza 5a, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140356780, REGON: 520422388, KRS: 0931959,
adres e-mail: office@blooki.pl
Odstąpienie:
Ja/My(*) ……………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...….
Adres konsumenta(-ów):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sposób zwrotu kwoty pieniężnej otrzymanej przez sprzedawcę (*):
1) Taki sam jak przy pierwotnej transakcji;
2) Inny: (proszę wskazać – w szczególności nr rachunku bankowego)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
Data:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.